Voorwaarden

Helaas zitten wij helemaal vol!

1. Toepasselijkheid

2. Stallingsjaar / openingsjaar

3. Geboden, verboden

4. Aansprakelijkheid / Verzekering

5. Betalingen

6. Geschillen

Caravanstalling van Dijk wordt vertegenwoordigd door E. van Dijk, Jacob van der Leeweg 2, 4033BD Lienden, hierna te noemen "verhuurder".1. Toepasselijkheid                                                                    ^

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Dhr. van Dijk als verhuurder van stallingruimte optreedt.
Huurder is een ieder die enig object "zijnde caravan, aanhangwagen, e.d. " stalt bij verhuurder.
Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
De stallingovereenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode. 

2. Stallingjaar / openingstijden                                                ^

Het stallingjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Een gedeeltelijk stallingjaar kan in overleg met verhuurder worden overeengekomen.
Voor het ophalen/brengen geldt: eerste 2 keer bij het stallingjaar inbegrepen, voor de volgende keren gelden aparte tarieven.
Wij zijn het gehele jaar op zon- en feestdagen gesloten.
Eenmaal halen en eenmaal brengen geldt als 1 keer. Het stallen en ophalen van uw object is alleen mogelijk na bevestiging van het gestuurde aanvraagformulier per mail of na telefonische afspraak met verhuurder.De stalling is alleen toegankelijk na overleg met verhuurder.
Bij wijzigingen van het gestalde object worden administratiekosten in rekening gebracht.

3. Geboden, verboden                                                              ^

Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein. Verhuurder zorgt voor het stallen. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen mits wij in bezit zijn van uw sleutel. Verhuurder houdt rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.
Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste drie dagen van tevoren te melden aan verhuurder. Met vermelding van uw naam en cliƫntnummer.
Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van verhuurder het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.
Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Brandstoftanks van auto's waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
Het is verboden om in de stallingruimte te roken.
Het is verboden in de stallingruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan, aanhangwagen, e.d. te verrichten. Ook tussentijds starten is niet mogelijk.
Het is de huurder verboden zich buiten een afspraak om in de stallingruimte te bevinden.
Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto doet. De stallingruimte wordt niet verwarmd.


4. Aansprakelijkheid / Verzekering                                         ^

De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
Indien van overheidswege bezwaar wordt gemaakt tegen de stalling van het gestalde object, dan zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden en is de huurder verplicht zijn gestalde object binnen 14 dagen na aanzegging door de verhuurder te verwijderen. In dat geval heeft de huurder recht op teruggave van het door hem betaalde bedrag met inachtneming van de reeds genoten stallingperiode.
Het betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.  

5. Betalingen                                                                              ^

14 dagen voor aanvang van het stallingjaar dient de verschuldigde jaar huur door verhuurder te zijn ontvangen.
Indien het overeengekomen stallingjaar of gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan is de periode 1 januari t/m 31 december, dient betaling van de huur of de huur van een gedeelte van een jaar 14 dagen voor aanvang daarvan te geschieden.
Verhuurder heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Hij zal huurders daarvan voor 1 januari van elk jaar in kennis stellen op de factuur.
Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft verhuurder zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door verhuurder op de huurder verhaald worden.
Verhuurder heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stallingvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken ook hierbij geen stallinggeld gerestitueerd.
De huur van de stallingruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt.
Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie.  


6. Geschillen                                                                              ^

Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem.